10 vragen


Nieuwsgierig naar wat wij in onze kerk doen? Lees hieronder de 10 meestgestelde vragen & antwoorden.


Hoe raken mensen (tegenwoordig) geìnspireerd door geloof?

Geloven is aanstekelijk. En geloven heeft altijd te maken met wat zich in je leven afspeelt. Welke vragen dienen zich aan, en waar zoek je dan je heil. In de Christelijke traditie zijn het de oude bijbelverhalen die misschien wel tot onze verrassing ook vandaag licht werpen op ons leven. De wijsheid van Jezus, en hoe hij de weg in zijn leven ging, zijn veel mensen tot inspiratie. 'Mensen van de Weg'  werden de eerste volgelingen van Jezus genoemd, omdat het ook in geloof niet gaat om vastgeklonken overtuigingen, maar om de weg die je in het leven gaat, en om de wegwijzers die je daarbij wilt volgen. Dan gaat het om de mensen, en de verhalen, die op je levensweg tot inspiratie zijn. Met welke verhalen en met wie wil je op weg zijn? Het open gesprek daarover vinden mensen in de gemeenschap van onze kerk. Verder praten hierover? Zie ook onder verdieping.

     


Hoe belangrijk is de geloofsleer?

Binnen de gemeente vinden mensen elkaar omdat ze inspiratie vinden in het geloof, in de gelouterde verhalen in de bijbel, en in het leven van Jezus. Wat dat precies inhoudt zal steeds weer moeten blijken, want ieder verhaal, en ieder inspirerend voorbeeld vraagt om eigentijdse  'vertaling'. Maar net als alles in het leven vraagt ook geloof om 'oefening' en verdieping, als je er tenminste iets aan wilt hebben. Net als ieder bedrijf of iedere sport heeft ook geloof een eigen cultuur, en taal en spelregels. In de zondagse diensten is de preek een moment waarop wordt uitgelegd, en een verhaal wordt 'geopend'. Op doordeweekse dagen en avonden zijn er kleine kringen voor studie en gesprek. Zie ook verdieping


En waarom is dat belangrijk?

Goed kunnen luisteren is misschien wel het belangrijkste wat de geloofsgemeenschap hoort te doen. Luisteren naar de levensvragen van mensen. Luisteren naar de rijke verhalen uit de bijbel. En die beide op een heilzame en inspirerende manier verbinden. Luisteren is ook een kunst, en vraagt bijzondere aandacht. Wie op zondag in de kerkdienst meedoet zal veel 'luisteren'. En dan gaat het niet louter om het 'horen' van wat er wordt gezegd en gezongen. Dan gaat het vooral om het actief 'luisteren met het hart', zodat wat je hoort zich vertalen laat in je eigen context. Simpel gezegd: het gaat niet om wat de dominee heeft gezegd, het gaat om wat ik heb gehoord, geïnterpreteerd, geassocieerd, dat vruchtbaar is voor mijn leven.


En welke participatie wordt verwacht?

De protestantse kerk is geen 'instituut' maar in de eerste plaats een gemeenschap van mensen. Zonder actieve mensen kan een gemeente niet bestaan. Het meest zichtbaar zijn de kerkdiensten op zondagmorgen waar de mensen van de gemeente en belangstellenden samenkomen. Iedereen is daar welkom. Het 'doel' van de kerkdienst is om te bidden, te zingen en uit de bijbel te horen. De kerkdiensten hebben een bezinnend karakter, met ruimte voor ontmoeting na afloop. Daarnaast zijn er gesprekskringen, een studiekring voor 'dertigers en veertigers', is er voor kinderen tijdens de kerkdienst 'kinderkerk' en crèche, en worden jaarlijks een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd. Zie ook verdieping

Iedere christelijke gemeente ziet ook als bijzondere taak het 'doen' of helpen (diakonie in kerkelijke taal, dat komt van het griekse woord voor 'dienen'). Want als het gaat om de verkondiging van vrede en recht en barmhartigheid kàn het niet bij woorden alleen blijven. We 'doen' daarom in eigen kring (zie doen) en samen met de andere gemeentes in de Protestantse Kerk Den Haag (www.stekdenhaag.nl)

Ook het bestuur van de kerkelijke gemeente bestaat naast de dominee geheel uit vrijwilligers. Meedoen kan dus op allerlei manieren: door financieel bij te dragen (wij zijn niet 'rijk' zoals ten onrechte wel wordt gedacht, zie financiën), door als vrijwilliger mee te doen bij de kinderkerk, in een bestuur of werkgroep, of organisatie van een bijzondere activiteit, of mee te 'leren' en te praten in een kring.


En is iedereen welkom?

Als het goed is zijn wij een 'open kerk' waar mensen van allerleid achtergronden, met al hun vragen, welkom zijn. Tegelijk zijn wij een christelijke gemeente, die de verhalen, en de weg van Jezus hooghouden. De gemeenschap van de kerk is breed en bestaat uit mensen van alle leeftijden. Voor iedereen binnen en buiten de kerk is de dominee benaderbaar voor vragen, of een luisterend oor in bijzondere of moeilijke omstandigheden. De oudere gemeenteleden zijn de meest trouwe kerkgangers op de zondagmorgen. Minder zichtbaar is de groep 'dertigers en veertigers' die elkaar vooral treffen in een studiekring, of een maaltijd, tijdens de feestdagen, of rond de bijzondere activiteiten van de kinderkerk (kerstspel, palmpasen, etc.). 


Hoe ziet de kerkdienst er uit?

Onze kerk is 'goed protestants'. Dat wil zeggen dat de orde van de kerkdienst vrij sober is, en de bijbel en de preek hoog gewaardeerd worden. Inhoud is belangrijk, net als kwaliteit, en zelf mogen nadenken. In de christelijke kerk is de joodse traditie voortgezet van wekelijkse bijeenkomsten waarin wordt gebeden, gezongen, uit de bijbel gelezen, wordt uitgelegd, en waar ruimte is voor ontmoeting. Maandelijks wordt in onze gemeente in de dienst 'het Avondmaal' gevierd - ritueel brood en wijn gedeeld - ter nagedachtenis aan Jezus. Iedere zondag is er een kerkdienst, om 10.00 uur in de Duinzichtkerk, en om 10.30 uur in de Vredeskapel. Tijdens alle kerkdiensten is er kinderkerk en crèche tot ongeveer 12 jaar. De kerkdiensten in de Duinzichtkerk zijn tot bijna een jaar terug nog te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Zie ook kerkdiensten


Welke belangrijke levensmomenten kan ik vieren in de kerk?

Rond doop, huwelijk en overlijden is de kerk traditioneel betrokken bij het leven van mensen. U kunt hiervoor te allen tijde contact opnemen met de dominee.

De doop is het grote ritueel van de kerk waarin mensen - groot en klein - nieuw worden opgenomen in de geloofsgemeenschap. In onze traditie zijn het vaak jonge kinderen die door hun ouders ten doop worden gedragen. In de doop klinken dan geloof en dankbaarheid om het nieuwe leven samen. De doop vindt in de protestantse traditie altijd plaats in het midden van de gemeente in een kerkdienst. Zie ook Dopen

Het sluiten van een huwelijk is een bijzonder levensmoment dat aanleiding kan zijn om te vragen om een 'zegen' over het huwelijk. Met de dominee samen wordt dan gezocht naar een goede vorm die bij de huwelijkspartners past. Ook mensen die de zegen vragen over een huwelijk tussen mensen van gelijke sekse zijn bij ons welkom. Tijdig contact zoeken met de dominee is wel belangrijk. U kunt voor een huwelijk ook de kerkzaal huren voor een eigen bijeenkomst. Zie verhuur

Afscheid nemen na een overlijden gebeurt vaak in de kerk. De eenvoudige rituelen van gedachtenis en zegen zijn daarbij de leiddraad. De naaste familie zal in nauw contact met de dominee de rouwdienst samenstellen. Veel  is mogelijk, en goed luisteren is daarbij het devies. Een dominee betrekken bij het afscheid kan heilzaam zijn. Zonder belangen is hij of zij degene die gewend is mensen bij te staan en te adviseren in de bijzondere dagen rond de dood. De leden van de kerk die in dat jaar zijn zijn gestorven worden herdacht op 'de laatste zondag van het kerkelijk jaar', eind november. De namen worden genoemd, en er worden kaarsen aangestoken. De betrokken families worden nadrukkelijk voor deze dienst uitgenodigd. Zie ook Begrafenis

Een bijzondere noot is het '12-jaar-moment' waarop ouders met hun kinderen die op het punt staan de basisschool te verlaten in een kerkdienst dat bijzondere moment markeren. Ook deze dienst wordt 'op maat' samengesteld in gesprek met alle betrokkenen. Zie Actueel

En zijn onze kerken, de kerkzaal of een nevenruimte, ook nog te huur als u zelf iets wilt organiseren. Zie verhuur


Gaat de kerk met de tijd mee?

De vragen van de moderne tijd zijn ook de vragen die leven in de gemeenschap van de kerk. Inhoudelijk zijn ook in de kerk de vragen aan de orde rond het levenseinde, rond de kwetsbaren in onze samenleving, rond wat 'de crisis' met ons doet, rond de multiculturele en multireligieuze samenleving, enzovoort. In haar vormen wordt de kerk vaak als traditioneel ervaren en waait zij inderdaad niet altijd met alle winden mee. Naar haar aard vraagt bezinning ook om stilte, om rituelen, en om vaste vormen. De grote spreiding in leeftijden is daarbij ook een factor die meeweegt. Nieuwe vormen worden ook in Den Haag in verschillende kerken uitgeprobeerd. Ook in onze kring wordt daar momenteel over nagedacht.

 


Kinderen, jongeren en hun ouders, vormen een belangrijke groep in onze gemeente.

Op zondag: Tijdens iedere kerkdienst is er kinderopvang: crèche tot 4 jaar, en 'kinderkerk' van 4 tot 12 jaar. De kinderen van de kinderkerk zijn het eerste kwartier in de kerk, en gaan na een korte inleiding met de dominee naar hun eigen ruimte. Zie ook kinderkerk

Voor wie van de basisschool afgaat is er het '12-jaar-moment'. In een kerkdienst in juni geven ouders en kinderen vorm en inhoud aan het moment dat de kinderen de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Zie Actueel

En op andere dagen:Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool is er 'basiscatechese' met de dominee. Drie kwartier per week leren we speels de kenmerken van het christelijk geloof.  Voor middelbare scholieren is in 3 kleine blokjes door het jaar heen 'tieners in gesprek' met de dominee. Daarnaast is er 'de soos'. Een paar keer per jaar wordt door de jeugdouderling (Volkert) en de jeugddiaken (Frank) iets leuks georganiseerd voor jongeren vanaf 12 jaar. Zie Catechese

Alle ingeschrevenen krijgen voor de kinderkerk, catechese, tieners in gesprek, en de activiteiten van de soos bij voorkeur per email een uitnodiging. Geïnteresseerd en niet in ons ledenbestand opgenomen? zie 'contact' en mail ons.

 


Kijk bij contact

En, vragen staat vrij!

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu