Ambtstermijnen


Voorstel – aanpassing regeling ‘ambtstermijnen’
voor grote kerkenraad van 11 april 2013, van de agendacommissie
bij goedkeuring voor te leggen aan een gemeentevergadering

Begin vorig jaar bleek bij een aantal ambtsdragers enige onduidelijkheid te bestaan over de gang van zaken rond ambtstermijnen. De theorie van ‘het instappen’ in de ambtstermijn van je voorganger leidt bij tussentijdse bevestigingen tot onduidelijkheid. Door tussentijdse bevestigingen is van het aan- en aftreden van de helft van de kerkenraad iedere twee jaar in de praktijk niet echt meer sprake. Dit was de gang van zaken volgens de oude Hervormde Kerkorde.

Nu onze kerk sinds 2004 officieel één Protestantse Kerk Nederland is met een nieuwe kerkorde vragen onze gebruiken om aanpassing. Het geheugen van mensen met een hervormde en een gereformeerde nestgeur verschilt als het gaat over ‘hoe we gewend zijn de dingen te doen’. De nieuwe kerkorde moet dan richtinggevend zijn.

In deze discussie is uit de kerkorde van de PKN relevant, Ordinantie 3, Artikel 7, punt 4: `De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.´ (p.53)

Ordinantie 3, Artikel 7, punt 6: `In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.´ (toelichting: het hervormde gebruik is om te bevestigen in januari, het gereformeerde om dat te doen op startzondag in september. Over het tweejaarlijks aftreden van de helft van de kerkenraad is in de kerkorde van nu geen sprake.)

Concreet stelt de agendacommissie aan de kerkenraad voor:

  1. één vaste zondag in het jaar te kiezen waarop ambtsdragers worden bevestigd of afscheid nemen;
  2. dat in principe jaarlijks te doen;
  3. en steeds op zondag Trinitatis, dit is de eerste zondag nà Pinksteren. Verschillende kerkelijke tradities kennen dit gebruik; de datum valt praktisch goed (geeft ruimte tot inwerken van nieuwe ambtsdragers), voorkomt een verzwaring van startzondag, en geeft het Pinkstergeloof concreet gestalte in de voortgaande opbouw en vorming van de gemeente;
  4. hiermee te beginnen op zondag Trinitatis 2014 (zondag 15 juni). Met de ambtsdragers die volgens de huidige gang van zaken in januari 2014 aftreden/herkiesbaar zijn zal afzonderlijk worden gesproken om te zien hoe de overgangsperiode kan worden opgevangen;
  5. dat de termijnen ingaan op de jaarlijkse zondag waarop iemand wordt bevestigd; mensen treden dus niet langer in de termijn van degene die zij opvolgen;
  6. op andere momenten bevestigen tot een minimum beperken omdat het onduidelijkheid geeft, naar de ambtsdrager zelf en naar de gemeente;
  7. dat de termijn van degene die toch door omstandigheden op een ander moment in het jaar bevestigd wordt, afgerond wordt naar boven (een eerste termijn wordt dan iets meer dan 4jaar), zodat afscheid genomen wordt c.q. een herverkiezing wordt bekrachtigd samen met anderen op de vaste jaarlijkse zondag.
Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu