Beleggingsstatuut


Inleiding

Het bestuur van de Nederlands Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel (hierna te noemen: Rechtspersoon) draagt er voor zorg dat het vermogen op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Binnen het bestuur van de Rechtspersoon is deze taak primair gedelegeerd aan de penningmeester. De penningmeester is als beheerder gehouden zijn taak met de zorgvuldigheid van een goed rentmeester te vervullen. De penningmeester zal zich laten bijstaan door een door het bestuur aangewezen mede-bestuurslid. Het vermogen en ook de inkomsten die na aftrek van de uitgaven overblijven, dienen nuttig en vruchtbaar belegd te worden. Vermogensinkomsten en –resultaten zijn van onmisbaar belang voor het financiële draagvlak van de Rechtspersoon. Een goed en verantwoord vermogensbeheer is derhalve essentieel voor het welzijn van de Rechtspersoon. Deze nota is de schriftelijke weergave van een meerjarig beleggingsstatuut.

Situatie

De financiële positie van de Rechtspersoon bestaat uit een effectendepot, spaarrekeningen en een rekening-courant ten bedrage van circa € 1.200.000,-- per eind 2012. De gehele financiele positie is belegd bij ABN Amro Mees Pierson, welke tevens beleggingsadvies verschaft.

Het vermogen van de Rechtspersoon dient tot dekking van eventuele tekorten van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Daarnaast verricht de Rechtspersoon op verzoek van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel investeringen in de gebouwen en de inventaris die het eigendom zijn van de Rechtspersoon.

De Rechtspersoon heeft met de huidige samenstelling van het bestuur en aangevuld met het beleggingsadvies van ABN Amro Mees Pierson een acceptabel niveau van ervaring met en kennis van beleggen.

Beleggingsdoelstelling

De primaire beleggingsdoelstelling is een zekere en rendabele kasstroom op middellange termijn te bewerkstelligen (7 jaren). Dit om de rechtspersoon geldelijk te ondersteunen bij het bereiken van haar doelen.

Bij deze beleggingsdoelstelling past een matig defensief Risicoprofiel. De allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën zal gebaseerd zijn op dit Risicoprofiel (RP 3 bij de ABN Amro Mees Pierson). Bij dit Risicoprofiel passen momenteel de navolgende bandbreedtes en normen:

  Minimaal: Maximaal: Norm:
Liquiditeiten: 0% 70% 5%
Obligaties: 20% 70% 55%
Alternatieve Beleggingen: 0% 20% 10%
Aandelen: 10% 50% 30%

Beleggingsinstrumenten

Tegoeden op spaarrekeningen dienen met een maximale termijn van 12 maanden opneembaar te zijn. Op te nemen individuele obligaties dienen dagelijks verhandelbaar te zijn. Individuele obligaties dienen een minimale rating te hebben van A/Aa2. Obligatie beleggingsfondsen waaronder ook index obligatie beleggingsfondsen dienen zich uitsluitend te richten op beleggingswaardige staats- en bedrijfsobligaties en dagelijks verhandelbaar te zijn. Op te nemen individuele aandelen dienen dagelijks verhandelbaar te zijn en opgenomen te zijn in een hoofdindex (AEX, S&P500, DAX, FTSE100,CAC40, SSMI, S&P500). Aandelen beleggingsfondsen waaronder ook indexaandelen beleggingsfondsen dienen dagelijks verhandelbaar te zijn. Bij de individuele titels zal ter voorkoming van concentratierisico’s en met uitzondering van staatsobligaties van Noord West Europese landen, geen posities groter dan 20% van de totale beleggingscategorie worden aangehouden.

De Rechtspersoon zal niet beleggen in opties, futures, derivaten of complexe gestructureerde financiele produkten.

Organisatie en bevoegdheden

Met inachtneming van het geformuleerde beleggingsbeleid is de penningmeester in overleg met het door het bestuur aangewezen medebestuurslid bevoegd beleggingsbesluiten te nemen en te doen uitvoeren.

  • Besluiten die afwijken van het geformuleerde beleggingsbeleid behoeven voorafgaand instemming van het bestuur;
  • Transacties die een geldelijk belang van € 100,000,-- te boven gaan behoeven eveneens voorafgaande instemming van het bestuur.

Maatschappelijk verantwoord beleggen/duurzaam beleggen

De Rechtspersoon vindt het belangrijk om haar maatschappelijke positie aan te wenden voor het stimuleren van maatschappelijk verantwoord gedrag door overheden, bedrijven en andere instellingen. Om hieraan gevolg te geven zal in het beleggingsbeleid worden bezien of de beleggingen hieraan geen afbreuk doen. Dit wordt onder andere bereikt door uitsluiting van waarden uitgegeven door bedrijven die werkzaam zijn in de wapenindustrie, tabaksindustrie en/of adult entertainment, of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid.

De portefeuille bevat geen individuele aandelen die in strijd zouden zijn met de eisen van maatschappelijk verantwoord beleggen/duurzaam beleggen. Nieuwe aankopen zullen aan deze eisen moeten voldoen. De bestaande portefeuille van beleggingsfondsen zal waar nodig aangepast worden over de periode 2013 tot en met 2017.

Rapportage

De penningmeester verstrekt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht van het vermogen, het gevoerde beleggingsbeleid en het behaalde beleggingsrendement aan het bestuur. Bestuursleden, die dat wensen, zullen de kwartaal rapportage van ABN Amro Mees Pierson ontvangen.

Den Haag, 29 April 2013

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu