Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Ter voldoening aan wijzigingen in de regelgeving betreffende een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt het volgende bekendgemaakt.

De Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel en de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel zijn beide algemeen nut beogende instellingen gericht op de Wijkgemeente Duinzichtkerk/ Vredeskapel. Door deze wijkgemeente is een beleidsplan voor de periode 2016 – 2021 opgesteld, waarin het geven van gestalte van de liefde van Christus in de wijk centraal staat. Dit beleidsplan wordt uitgewerkt in diverse werkplannen en ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, ’s-Gravenhage, tel: 070 - 324 57 78, e-mail: duinvre@xs4all.nl

Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/ Vredeskapel

Deze stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder KvK- nummer: 41150567 en RSIN 002872900 met als adres: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC ’s-Gravenhage, tel: 070-324 57 78, e-mail: duinvre@xs4all.nl

De stichting heeft blijkens haar statuten tot doel a. het bevorderen van het kerkelijk en godsdienstig leven in de wijkgemeente rond de Duinzichtkerk en de Vredeskapel van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage, b. het beheer en exploitatie van kerkgebouwen, kosterij en pastorie en het organiseren van godsdienstoefeningen in deze kerkgebouwen en c. het beheer en exploitatie van een of meer wijkgebouwen.

De middelen van de stichting bestaan uit a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal, b. subsidies en bijdragen, c. erfstellingen, legaten en schenkingen en d. renten, vruchten en overige baten. De stichting kan deze middelen geheel of gedeeltelijk aanwenden om haar doelstellingen te bereiken zulks geheel ter beoordeling van het bestuur. In tegenstelling tot de jaren voor 2014 hoefde er in de jaren vanaf 2014 tot nu toe geen beroep gedaan te worden op de middelen van de Wijkstichting om een tekort van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel op te vangen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer S.B. Boelens (voorzitter), de heer V.A. van Bijlert (secretaris), de heer K.K. Troost (penningmeester) , de heer C. Butijn  en mevrouw Y.K. de Boer. De bestuurders ontvangen geen beloning ten laste van de stichting.

Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, op te stellen. De jaarrekening met de daarbij behorende accountantsverklaring wordt jaarlijks aan de kerkenraad van de wijkgemeente ter kennisneming voorgelegd. De laatst beschikbare jaarrekening is aan het slot van deze bekendmaking opgenomen.

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder KvK- nummer: 27173090 en RSIN 806976172 met als adres: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC ’s-Gravenhage, tel: 070- 324 57 78, e-mail: duinvre@xs4all.nl

De stichting heeft blijkens haar statuten tot doel a. het beheer en exploitatie van onroerende goederen en de verwerving, het beheer en exploitatie van andere activa ten behoeve van de wijkgemeente rond de Duinzichtkerk en de Vredeskapel behorende tot de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage, b. de behartiging van de materiële belangen van de wijkgemeente en c. het verrichten van uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de geloofsgemeenschap binnen de wijkgemeente en de dienst daarvan aan de maatschappij en alles wat daarmede verband houdt.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer S.B. Boelens (voorzitter),  de heer V.A. van Bijlert (secretaris), de heer K.K. Troost (penningmeester), mevrouw Y.K de Boer, en de heer C. Butijn. De bestuurders ontvangen geen beloning ten laste van de stichting.

De penningmeester is verplicht na afloop van het boekjaar een balans en een verlies en winstrekening over het afgelopen jaar op te maken, die na akkoordbevinding door het bestuur aan de kerkenraad van de wijkgemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. De laatst beschikbare jaarrekening is aan het slot van deze bekendmaking opgenomen.

Bijlagen


Begroting 2019 Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel
Jaarrekening Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel 2018
Jaarrekening Nederlands Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel 2018
Controleverklaring Jaarrekening Ned. Herv. Wijkstichting DZK/VK 2018
Jaarrekening Nederlands Hervormde WIjkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel 2017
Controleverklaring jaarrekening 2017
Jaarrekening Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel 2017
Statuten Nederlands Hervormde Wijkstichting
Statuten Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu