Financiën


FINANCIEN

Ieder jaar start in januari de financiele Aktie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Waarom zou u bijdragen?

De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere aktiviteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen, die in de administratie  staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

Geen subsidie, wel jaarlijks tekort

De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.  

Overzicht financiele situatie

Onderstaand is een samengestelde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2018 met daarnaast de  begrotingen voor 2018 en 2019. De jaarrekening van de Wijkstichting over 2018 is voorgelegd aan de accountant ter controle. De jaarrekeningen over 2017 en de begroting voor 2019 werden op 13 December 2018 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.   

 

2017

2018

2018

2019

 

Actueel

Begroot

 Actueel

Begroot

INKOMSTEN

 

 

 

 

Bijdragen van leden (Aktie

 

 

 

 

  Kerkbalans, legaten)

266,238

240,000

262,413

230,000

Collectes

8,408

6,000

8,172

6,000

Verhuur Gebouwen

48,989

39,100

40,094

11,250

 

 

 

 

 

     Totaal Inkomsten

323,635

285,100

310,679

247,250

 

 

 

 

 

Afdracht Prot Gem Den Haag

120,000

120,000

120,000

120,000

Personeelskosten

87,833

99,000

85,410

99,500

Gebouwen en Inventaris

 

 

 

 

  - Onderhoud, Gas Water Licht

32,219

31,500

27,383

25,000

  - Verzekeringen, Belastingen

7,701

8,500

8,798

8,000

  - Afschrijvingen

20,250

20,000

18,657

19,200

Erediensten en bijeenkomsten

    5,933

6,500

5,959

5,800

Andere activiteiten

 1,526

6,000

4,409

5,000

Wijkblad Onderweg

3,538

6,000

3,435

6,000

Administratie en Beheer

20,974

25,800

20,388

22,600

Cie Herinrichting Kerkzaal

1,392

0

1,232

            0

Cie Toekomst Kerkgebouw                                      

 

 

    5,284

 

Overige Kosten/Baten

-350

1,000

            0

1,000

 

 

 

 

 

Totaal Kosten

301,016

324,300

300,955

312,100

 

 

 

 

 

Saldo lopende rekening

22,619

-39,200

9,724

-64,850

 

 

 

 

 

Inkomsten uit Beleggingen

20,389

14,200

19,102

17,000

Koersresultaten Beleggingen

29,933

0

-63,110

0

Extra bijdrage PGG                                           

-10,000

 

 

 

Onttrekking Bestemmingsfds Herinrichting Kerkzaal

 

 

1,232

 

Toevoeging Bestemmingsfds Toekomst Kerkgebouw DZK

-15,000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandering Eigen Vermogen

47,941

-25,000

-33,052

-47,850

Eventuele tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Deze Wijkstichting heeft eind 2018 een eigen vermogen van € 1,063,500. De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de site te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2017 € 6,000, 2018 € 6,500). In het laatste kwartaal van 2018 waren de financiele markten zeer nerveus door de handelsoorlog russen Amerika en China. Daardoor zijn er in die periode ongerealiseerde koersverliezen geleden op de Beleggingsportefeuille. De portefeuille bleek echter relatief robuust en de waarde van de portefeuille is  op het moment van schrijven weer hersteld. In Januari 2019 heeft de Wijkstichting de panden Malakkastraat 5 en 7 verkocht met een gerealiseerde verkoopopbrengst voor kosten van € 785,000.

De Wijkstichting financiert tevens de benodigde investeringen. De besluitvorming rond de plannen voor de Herinrichting van de Kerkzaal werd afgerond en opdrachten werden aan leveranciers verstrekt. De nieuwe stoelen werden aanbetaald (€ 15,950), de avondmaalstafel aangepast en een gedachtenistafel vervaardigd (samen € 6,450). Tenslotte werd voor € 3,000 de aandachtsruimte gestoffeerd en nieuwe gordijnen in de kerkzaal aangeschaft. Deze investeringen worden gefinancierd uit het hiertoe over enige jaren opgebouwde Bestemmingsdonds. Uit de Onderhoudsvoorziening werd de vernieuwinf van de vloerbbedekking in de hal en de kerkzaal (€ 17,500) en het schilderen van de hal (€ 2,500) gedekt. Op verschillende momenten in dit proces hebben vrijwilligers geholpen met het uitvoeren van werkzaamheden en kerkrentmeesters zijn erg dankbaar voor hun inzet.  

De commissie Toekomst Kerkgebouw heeft gedurende 2018 € 5,300 uitgegeven aan de ontwikkeling van haar plannen die een vervolg zullen krijgen in 2019.

Kerkrentmeesters begonnen met de ontwikkeling van plannen voor de ingrijpoende renovatie van de pastrie naast de DZK. Deze renovatie is noofzakelijk geworden mede met het oog op het aantrekken van een nieuwe wijkpredikant. Belangrijk oogmerk van de renovatie is de isolatie van dit pand te verbeteren.

Tekorten zijn op de lange duur niet houdbaar

Over 2018 werd nog een overschot op de lopende rekening van € 9,700 gerealiseerd, terwijl er een tekort van meer dan € 39,000 was begroot. De Aktie Kerkbalans bracht minder op dan in 2017, maar een legaat compenseerde dat deels. De daling in aantallen bijdragende leden zet zich onverminderd voort.  De totale kosten lagen op het zelfde nveau als in 2017, alhoewel er een stijging met meer dan € 23,000 was begroot.    

De Wijkkerkenraad van de DZK besloot eind 2018 uit het positieve saldo over 2017 wederom € 10,000 extra bij te dragen aan de PGG en € 15,000 toe te voegen aan een nieuw Bestemmingsfonds Toekomst Kerkgebouw bij de Wijkstichting.  

Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2019 is dat niet gelukt, hetgeen mede veroorzaakt is door het wegvallen van de commerciele verhuur van de pastorie van de DZK. Toch hebben wij de afdracht aan de PGG in de begroting ongewijzigd gelaten. Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom ook van groot belang om de afdracht van onze Wijkgemeente op peil te houden, zodat wij onze solidariteit met de andere  wijkgemeenten in Den Haag kunnen blijven uitdragen. 

Aktie Kerkbalans

De Beheersstichting spreekt met de PGG jaarlijks af hoeveel geld er afgedragen zal worden aan de PGG. De PGG betaalt de salarissen van de predikanten en bekostigt de kerkelijke aktiviteiten en het onderhoud van kerkgebouwen in een groot deel van Den Haag. Voor de wijkgemeente Archipel Benoordenhout bekostigt de PGG de predikantsplaats van de wijkpredikant.

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

De medewerk(st)ers van de Duinzichtkerk (koster, organist en bureaumedewerkster) zijn in dienst van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. De deeltijd jeugwerker staat in dienst van de PKN en wordt door de Beheersstichting betaald. Ook het beheer van de gebouwen en woningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheersstichting. Zij neemt voorts alle exploitatiekosten van de Wijkgemeente voor haar rekening.

Meer jaren schenking voordeliger.

Jaarlijkse schenkingen en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De wettelijk vastgelegde grenzen in dit verband (minimum- en maximumbedrag) komen te vervallen indien u zich in een schriftelijke overeenkomst met de Beheersstichting verbindt tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar (periodieke gift). Het is niet langer noodzakelijk deze overeenkomst notarieel te laten vastleggen. Verder kunt u de Beheersstichting in uw testament een legaat toekennen voor het werk in en om de Duinzichtkerk. 

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,- en u kunt ze bestellen door het gewenste bedrag over te maken op
NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
Op de overschrijving vermeldt u uw naam en adres en de bonnen worden dan per post toegezonden.

Inlichtingen

Indien u nadere informatie wilt, kunt u die inwinnen bij het kerkelijk bureau (070 – 3245778 of email duinvre@xs4all.nl) of bij de penningmeester, Kerst Troost (06 837 02 602, kerstktroost@gmail.com).

 

Bijgewerkt juni 2019


Bijlagen
Begroting 2017
Begroting 2018

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact




RSS Feed

powered by Mahieu