Financiën


Het beheer van de financiën van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout verloopt via de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Ieder jaar start in januari de financiële Actie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Waarom zou u bijdragen?

De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere activiteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen die in de administratie staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

Geen subsidie, wel jaarlijks tekort

De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.

Overzicht financiële situatie

Hiernaast staat een samengestelde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2016 met daarnaast de uitkomsten over 2015 en de begroting voor 2017. Opgemerkt wordt dat de jaarrekeningen over 2016 nog ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Kerkenraad.

 

 

2015

2016

2016

2017

 

actueel

begroot

actueel

begroot

INKOMSTEN

 

 

 

 

Bijdragen van leden (Aktie Kerkbalans, giften)

271.407

240.000

270.027

250.000

Collectes

8.313

6.500

9.447

6.000

Verhuur Gebouwen

50.211

42.700

47.088

45.500

 

 

 

 

 

Totaal Inkomsten

329.931

289.200

326.562

301.500

 

 

 

 

 

UITGAVEN/KOSTEN

 

 

 

 

Afdracht Prot. Gem. Den Haag

120.000

120.000

120.000

120.000

Personeelskosten

77.393

83.750

85.395

99.250

Gebouwen en Inventaris

 

 

 

 

- Onderhoud, Gas Water Licht

27.090

32.500

37.868

33.500

- Verzekeringen, Belastingen

10.321

11.500

9.656

10.500

- Afschrijvingen

21.317

18.950

18.956

19.450

Erediensten en bijeenkomsten

6.840

5.500

6.051

5.500

Andere activiteiten

2.623

4.750

2.514

4.300

Wijkblad Onderweg

6.091

6.000

6.919

7.000

Administratie en Beheer

34.161

27.450

26.465

29.350

Advies Herinrichting

5.805

0

4.000

0

Overige Kosten/Baten

403

1.000

-705

1.000

 

 

 

 

 

Totaal Kosten

312.044

311.400

317.119

329.850

 

 

 

 

 

Saldo lopende rekening

17.887

-22.200

9.443

-28.350

 

 

 

 

 

Inkomsten uit Beleggingen

15.260

16.500

22.240

13.000

Koersresultaten Beleggingen

20.839

0

45.098

0

Bestemmingsfonds Herinrichting DZK

-15.250

0

0

0

 

 

 

 

 

Verandering Eigen Vermogen

38.736

-5.700

76.781

-15.350

De tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Deze Wijkstichting heeft eind 2016 een eigen vermogen van € 1.067.000. De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de site te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2015 € 6.445, 2017 € 5.700).

De Wijkstichting financiert tevens de benodigde investeringen. In 2015 werd € 2.100 geïnvesteerd in het vervangen van de geluidsversterker in de DZK en € 750 in een nieuwe vaatwasser voor de kosterswoning. In 2016 werden geen investeringen verricht, aangezien de besluitvorming rond de plannen voor de Herinrichting van de Kerkzaal en de samenwerking met De Nieuwe Poort niet werd afgerond. Aan de Onderhoudsvoorziening DZK werd € 16.000 onttrokken ten behoeve van de restauratie en het schoonmaken van de zes grote blanke ramen in de kerkzaal. Onder de post Onderhoud heeft de Beheersstichting € 10.000 bijgedragen aan deze Onderhoudsvoorziening, hetgeen niet was begroot.

Tekorten zijn op de lange duur niet houdbaar

Over 2016 werd een overschot op de lopende rekening van bijna € 9.500 gerealiseerd, terwijl er een tekort van meer dan € 20.000 was begroot. De Actie Kerkbalans bracht door een aantal positieve bijdragen evenveel op als in 2015. Toch zet de daling in aantallen bijdragende leden zich voort.

De Kerkenraad van de DZK besloot eind 2016 uit het positieve saldo over 2015 een bedrag van € 15.250 toe te voegen aan het bestemmingsfonds bij de Wijkstichting, waaruit te zijner tijd de kosten van de Herinrichting van de Kerkzaal geheel of gedeeltelijk kunnen worden bestreden. Als gevolg hiervan bedraagt dat fonds nu € 30.000.

Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2017 is dat niet helemaal gelukt, hetgeen mede veroorzaakt is door het aantrekken van een parttime jeugdwerker. Toch hebben wij de afdracht aan de PGG ongewijzigd gelaten. Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom ook van groot belang om de afdracht van onze Wijkgemeente op peil te houden, zodat wij onze solidariteit met de andere wijkgemeenten in Den Haag kunnen blijven uitdragen.

Actie Kerkbalans

De Beheersstichting spreekt met de PGG jaarlijks af hoeveel geld er afgedragen zal worden aan de PGG. De PGG betaalt de salarissen van de predikanten en bekostigt de kerkelijke activiteiten en het onderhoud van kerkgebouwen in een groot deel van Den Haag. Voor de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout bekostigt de PGG de predikantsplaats van de wijkpredikant Ds. Van Duinen.

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

De medewerk(st)ers van de Duinzichtkerk (koster, organist en bureaumedewerkster) zijn in dienst van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Ook het beheer van de gebouwen en woningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheersstichting. Zij neemt voorts alle exploitatiekosten van de Wijkgemeente voor haar rekening.

Meerjarenschenking voordeliger

Jaarlijkse schenkingen en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De wettelijk vastgelegde grenzen in dit verband (minimum- en maximumbedrag) komen te vervallen indien u zich in een schriftelijke overeenkomst met de Beheersstichting verbindt tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar (periodieke gift). Het is niet langer noodzakelijk deze overeenkomst notarieel te laten vastleggen. Verder kunt u de Beheersstichting in uw testament een legaat toekennen voor het werk in en om de Duinzichtkerk.

Inlichtingen

Indien u nadere informatie wilt, kunt u die inwinnen bij het kerkelijk bureau (070 3245778 of email duinvre@xs4all.nl) of bij de penningmeester, Kerst Troost (06 837 02 602, kerstktroost@gmail.com).

Bijlagen

Begroting 2016
Begroting 2017

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu