Financiën


FINANCIËN

Het beheer van de financiën van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout verloopt via de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Ieder jaar start in januari de financiële Actie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Waarom zou u bijdragen?

De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere activiteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen die in de administratie  staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

Geen subsidie, wel jaarlijks tekort

De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.  

Overzicht financiële situatie

Onderstaand is een samengestelde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2017 met daarnaast de  begrotingen voor 2017 en 2018. De jaarrekening van de Wijkstichting over 2017 is voorgelegd aan de accountant ter controle. De jaarrekeningen over 2016 en de begroting voor 2018 werden op 14 December 2017 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.   

 

2016

2017

2017

2018

 

Actueel

Begroot

Actueel

Begroot

INKOMSTEN

 

 

 

 

Bijdragen van leden (Actie Kerkbalans, giften)

270.027

      250.000

            266.238

      240.000

Collectes

9.447

6.000

8.408

6.000

Verhuur Gebouwen

47.088

45.500

48.989

39.100

 

 

 

 

 

Totaal Inkomsten

326.562

301.500

323.635

285.100

 

 

 

 

 

Afdracht Prot. Gem. Den Haag

120.000

120.000

120.000

120.000

Personeelskosten

85.395

99.250

87.833

99.000

Gebouwen en Inventaris

 

 

 

 

  - Onderhoud, Gas Water Licht

37.868

33.500

32.219

31.500

  - Verzekeringen, Belastingen

9.656

10.500

7.701

8.500

  - Afschrijvingen

18.956

19.450

20.250

20.000

Erediensten en bijeenkomsten

    6.051

5.500

6.883

6.500

Andere activiteiten

2.514

4.300

576

6.000

Wijkblad Onderweg

6.919

7.000

3.538

6.000

Administratie en Beheer

26.465

29.350

20.974

25.800

Advies Herinrichting

4.000

0

1.392

0

Overige Kosten/Baten

-705

1.000

-350

1.000

 

 

 

 

 

Totaal Kosten

317.119

329.850

301.016

324.300

 

 

 

 

 

Saldo lopende rekening

9.443

-28.350

22.619

-39.200

 

 

 

 

 

Inkomsten uit Beleggingen

22.240

13.000

20.389

14.200

Koersresultaren Beleggingen

45.098

0

29.933

0

Extra bijdrage PGG 

Bestemmingsfonds Herinrichting kerkzaal DZK

-10.000


-15.000

0

0

0

 

 

 

 

 

Verandering Eigen Vermogen

51.781

-15.350

72.941

-25.000

 

 

 

 

 

De tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Deze Wijkstichting heeft eind 2017 een eigen vermogen van € 1.109.500. De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de site te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2016 € 5.700, 2017 € 6.000).

De Wijkstichting financiert tevens de benodigde investeringen. In 2017 werd een investering van € 6.044  verricht in een nieuw kopieerapparaat. De besluitvorming rond de plannen voor de Herinrichting van de Kerkzaal en de Ontwikkeling van de Kapel hebben in 2017 nog niet tot investeringen geleid. Onder de post Onderhoud heeft de Beheersstichting € 10.000 bijgedragen aan de Onderhoudsvoorziening DZK, hetgeen niet was begroot.  

Tekorten zijn op de lange duur niet houdbaar

Over 2017 werd een overschot op de lopende rekening van € 22.600 gerealiseerd, terwijl er een tekort van meer dan € 28.000 was begroot. De Actie Kerkbalans bracht ondanks een aantal positieve bijdragen minder op dan in 2016, maar meer dan begroot. Toch zet de daling in aantallen bijdragende leden zich voort. Ook was het totale kostenniveau bijna € 29.000 lager dan begroot.   

De Kerkenraad van de DZK besloot eind 2017 uit het positieve saldo over 2016 € 10.000 extra bij te dragen aan de PGG en € 15.000 toe te voegen aan het bestemmingsfonds bij de Wijkstichting, waaruit te zijner tijd de kosten van de Herinrichting van de Kerkzaal geheel of gedeeltelijk kunnen worden bestreden. Als gevolg hiervan bedraagt dat fonds nu € 45.000. Dankzij een gift van € 2.000 staat deze Bestemmingsreserve nu op € 47.000.

Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2018 is dat niet gelukt, hetgeen mede veroorzaakt is door het wegvallen van de commerciële verhuur van de pastorie van de DZK in de zomer van 2018 en de kosten van de parttime jeugdwerker. Toch hebben wij de afdracht aan de PGG ongewijzigd gelaten. Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom ook van groot belang om de afdracht van onze Wijkgemeente op peil te houden, zodat wij onze solidariteit met de andere  wijkgemeenten in Den Haag kunnen blijven uitdragen. 

Aktie Kerkbalans

De Beheersstichting spreekt met de PGG jaarlijks af hoeveel geld er afgedragen zal worden aan de PGG. De PGG betaalt de salarissen van de predikanten en bekostigt de kerkelijke activiteiten en het onderhoud van kerkgebouwen in een groot deel van Den Haag. Voor de wijkgemeente Archipel Benoordenhout bekostigt de PGG de predikantsplaats van de wijkpredikant Ds. Van Duinen.

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

De medewerk(st)ers van de Duinzichtkerk (koster, organist en bureaumedewerkster) zijn in dienst van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Ook het beheer van de gebouwen en woningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheersstichting. Zij neemt voorts alle exploitatiekosten van de Wijkgemeente voor haar rekening.

Meer jaren schenking voordeliger.

Jaarlijkse schenkingen en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De wettelijk vastgelegde grenzen in dit verband (minimum- en maximumbedrag) komen te vervallen indien u zich in een schriftelijke overeenkomst met de Beheersstichting verbindt tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar (periodieke gift). Het is niet langer noodzakelijk deze overeenkomst notarieel te laten vastleggen. Verder kunt u de Beheersstichting in uw testament een legaat toekennen voor het werk in en om de Duinzichtkerk. 

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,- en u kunt ze bestellen door het gewenste bedrag over te maken op  NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
Op de overschrijving vermeldt u uw naam en adres en de bonnen worden dan per post toegezonden.

Inlichtingen

Indien u nadere informatie wilt, kunt u die inwinnen bij het kerkelijk bureau (070 – 3245778 of e-mail duinvre@xs4all.nl) of bij de penningmeester, Kerst Troost (06 837 02 602, kerstktroost@gmail.com).

Bijgewerkt juni 2018


Bijlagen
Begroting 2017
Begroting 2018

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu