Nun's Prayer


17th Century Nun's Prayer

Keep me from the fatal habit                  Bewaar mij voor de fatale gewoonte
of thinking that I must say                      te denken dat ik iets te zeggen moet hebben
something on every subject                   over ieder onderwerp
and on every occasion                           en bij iedere gelegenheid.

Release me from                                    Verlos mij van
craving to straighten out                         het onstuitbare verlangen mij te bemoeien
everybody's affairs.                                 met alles en iedereen.
With my vast store of                               Met mijn immense voorraad
wisdom, it seems a pity                           wijsheid, lijkt het zo zonde
not to use it all,                                        die niet geheel te gebruiken,
but you know Lord                                   maar u weet Heer,
that I want a few                                      dat ik tenslotte ook nog een paar
friends at the end.                                    vrienden wil overhouden.

Keep my mind freem from                        Houd mijn geest vrij van
the recital of endless details.                    het reciteren van eindeloze details;
give me wings to get to the point.             geef mij vleugels om terzake te komen.

Seal my lips on my                                   Verzegel mijn lippen voor
aches and pains.                                      mijn kwalen en pijntjes.
They are increasing,                                 Zij nemen toe,
and love of rehearsing them                     en het zoete genoegen
is becoming sweeter                                 ze te repeteren
as the years go by.                                    wordt met de jaren groter.

I dare not ask for grace enough                Ik zou niet durven vragen om zoveel
to enjoy the tales of others' pain               genade dat ik met vreugde kan luisteren
but help me to endure them                      naar de verhalen over andermans pijn,
with patience.                                            maar help mij ze met geduld te verdragen.

I dare not ask for improved memory         Ik zou niet durven vragen om een beter
but for a growing humility                          geheugen, maar wel om toenemende
when my memory seems                          nederigheid, als mijn geheugen lijkt te 
to clash with the memories of otheres.     botsen met de herinneringen van anderen.   

Teach me the glorious lesson that            Leer mij de glorieuze les dat ik het af ten toe
occasionally I may be mistaken.               misschien bij het verkeerde eind heb.
Keep me reasonably sweet;                     Laat mij redelijk lief en aardig zijn;
I do not want to be a saint - some            ik wil geen heilige zijn - sommigen
of them are so hard to live with -              zijn zo moeilijk om mee te leven -
but a sour old person is one of                 maar een verzuurd oud mens is een van
the crowning works of the devil.               de beste werken van de duivel.

Give me the ability to see good                Geef mij het vermogen het goede
things in unexpected places, and             te zien op onverwachte plaatsen, en 
talents in unexpecdted people.                 talenten in onverwachte mensen.
And, give me O Lord, the grace                En geef mij O Heer, de genade
to tell them so.                                           hen dàt te zeggen.
 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu