Diaconaal opbouwwerk


Maatjes voor mensen met schulden

Als een van de eerste maatjesprojecten voor mensen met schulden in Den Haag is Vandebankaf al sinds 2010 actief. Onder de naam Budgetmaatjes070 zetten we ons werk nu voort. We blijven ons ervoor inzetten dat mensen met schulden zelfredzamer worden. Cliënten worden voor een jaar gekoppeld aan een maatje. Onze maatjes bieden niet alleen praktische ondersteuning, maar ook een luisterend oor.

De maatjes van Budgetmaatjes070 volgen een training, die deels door de gemeente Den Haag wordt gefaciliteerd. Daarnaast organiseren we intervisieavonden en verdiepende themaavonden en word je als maatje gedurende het jaar begeleid. Nieuwe maatjes zijn altijd welkom!

Budgetmaatjes070 is hard nodig: volgens het ‘Armoedesignalement 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek moet 14% van de Haagse huishoudens rondkomen van een laag inkomen en komen steeds meer mensen in aanraking met schuldenproblematiek. Veel cliënten en hulpverleners weten Budgetmaatjes070 inmiddels goed te vinden. Een sterk toenemend aantal mensen met schulden wordt door onze maatjes begeleid.

Budgetmaatjes070 is onderdeel van Stek, voor stad en kerk. Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek heeft projecten in Den Haag en locaties in buurten en wijken, waarin 50 professionals samen met 800 vrijwilligers vooral kwetsbare en gemarginaliseerde mensen probeert te bereiken.

Voor meer informatie neem contact op met:

Budgetmaatjes070 | Parkstraat 32, 2514 JK| Postbus 371 | 2501 Den Haag

Projectleiders: Annemieke Leidekker | aleidekker@stekdenhaag.nl

Pauline Eggink | peggink@stekdenhaag.nl

070-318 16 16 | http://www.stekdenhaag.nl/budgetmaatjes070

 

De Westhoek
Sinds 2 jaar is het buurt- en ontmoetingscentrum de Westhoek gevestigd in het jeugdhuis van de Bethelkapel. De Westhoek fungeert als een open huis voor mensen uit de buurt. Vooral mensen die sociaal en economisch kwetsbaar zijn vinden daar een plek.

Diverse activiteiten worden doordeweeks georganiseerd: maaltijden, buurtkoffie, internetcafé, kindermiddagen, juridisch spreekuur, verhalencafé, recreatieve avonden. Klaas Bruins, een medewerker van Stek, heeft de leiding bij de uitvoering van deze activiteiten in samenwerking met tientallen gecommitteerde vrijwilligers.
De bezoekers ervaren een toegankelijk, gastvrij sociaal verband, waar ze zich kunnen ontspannen, met vragen terecht kunnen, kunnen leren (computer) en een zinvolle invulling van de tijd vinden.

Mocht u belangstelling hebben om kennis te nemen van de activiteiten binnen de Westhoek of langs te komen, dan kunt u contact opnemen met Klaas Bruins, e-mail: kbruins@stekdenhaag.nl.
 

De Kinderwinkel

De Kinderwinkel is een knooppunt in Moerwijk waar kinderen, tieners en ouders van verschillende origine en overtuiging elkaar treffen. Het initiatief voor dit project kwam vanuit de Marcuskerk en het is verbonden aan Stek, voor stad en kerk. Vanuit Stek zijn twee medewerkers betrokken bij dit project, maar zonder de hulp en inzet van vele gecommitteerde vrijwilligers (en stagiaires) zou het werk niet mogelijk zijn.

Diverse activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd voor kinderen en tieners tussen 4 en 16. Zo is er voor kinderen (4-10 jaar) een kinderbijbelclub, inloopmiddag en een woensdagmiddagclub waar ze kunnen dansen. En in de vakanties zijn er altijd leuke uitstapjes, waar ze aan deel kunnen nemen. Ook aan de tieners (10-14 jaar) is gedacht; zij hebben een huiswerkclub en tienerinloop, en daarnaast kunnen zij leren koken en serveren in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel.

De kinderwinkel is gehuisvest op het volgende adres.
Van Baerlestraat 113-115
2533 LK Den Haag

Mocht u belangstelling hebben om kennis te nemen van dit project of op bezoek te komen, dan kunt u contact opnemen met Petra Doorn, e-mail: pdoorn@steknet.nl of Willeke Eikelenboom, e-mail: weikelenboom@steknet.nl, tel: 070-3881758.

 

Van de Bank af

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er steeds meer mensen in onze samenleving dankbaar gebruik maken van de Voedselbank.Vaak gaat het om mensen die een schuldenproblematiek hebben.

STEK heeft zich aangesloten bij het landelijke project SchuldHulpMaatje (zie: www.schulhulpmaatje.nl), waarin verschillende kerken en maatschappelijke organisaties participeren, en heeft het project ‘Van de Bank af’ in 2011 gestart, een schuldhulpmaatjesproject voor Voedselbankcliënten.

Het project ‘Van de Bank af’ heeft als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt van de Voedselbank, door hen sociale en praktische ondersteuning te bieden. De cliënten die in aanmerking komen voor dit project krijgen begeleiding via een maatje. Zo leren zij hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden.
Het project wordt momenteel uitgevoerd op twee locaties van STEK: De Oase en buurt-en-kerkhuis De Paardenberg. Over beide locaties heb ik in voorgaande nummers van Onderweg geschreven.

Bent u geïnteresseerd in dit project, en wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de twee projectleiders van STEK:

Annemieke Leidekker: aleidekker@steknet.nl en Pauline Eggink: peggink@steknet.nl, telefoon (070) 3181616.
 

 

 

 

 

 

 

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu