Terugblik lezingen Religie en Atheïsme


Religie voor atheïsten

Twee filosofen – prof. Herman Philipse en prof. René van Woudenberg – spraken op 8 en 29 november over de relatie tussen religie en atheïsme. De sprekers zetten hun toehoorders goed aan het denken want het thema is zeker niet eenvoudig. Het was vooral interessant te horen hoe hun verschillende benaderingen van religie gepaard gingen met ook volstrekt verschillende benaderingen van wetenschap.

Voor Herman Philipse, bekend als atheïst, bestaat er uitsluitend de rationeel-wetenschappelijke context, dat wil zeggen een denkkader waarin alleen ruimte is voor empirische waarneming en voor redeneringen volgens de regels der logica. In die context is er geen plaats voor geloof in het bestaan van God. Hem werd gevraagd naar zijn mening over mogelijkheden om zich over gebeurtenissen te kunnen verwonderen. In zijn antwoord wees  hij erop dat een wetenschapper zich per definitie altijd verwondert, omdat deze nu eenmaal wetenschappelijk nieuwsgierig is. `Wat is uw visie op kunstuitingen die voortkomen uit geloof, zoals bijvoorbeeld een schilderij met een Bijbels thema of bepaalde muziek van Bach?´ luidde een andere vraag. Na enige aarzeling gaf prof. Philipse toe, dat we vele prachtige kunstuitingen hadden moeten missen, als er geen gelovige mensen waren geweest.  

 

Lezing prof. Van Woudenberg

Hoe anders keek René van Woudenberg aan tegen het thema! Hij is auteur van onder meer Er zijn geen dingen die niet bestaan. Op 29 november reduceerde hij wetenschap tot natuurwetenschap. Ook benadrukte hij dat alle wetenschappelijke kennis door nieuwe inzichten weerlegd kan worden. Ofwel: wetenschap lijkt in zijn denken maar een betrekkelijk kleine, bijna onbelangrijke plaats in te nemen. Voor hem zijn er naast wetenschap nog vele andere manieren om kennis te verwerven; en zijn er dus ook vele manieren om religie te benaderen. Zo gaf hij als voorbeeld ´vertrouwenskennis´ van zaken die we wel weten, maar die we zelf niet kunnen waarnemen of bewijzen. God laat zich niet met uitsluitend wetenschappelijke, rationele methoden kennen. Dat heeft prof. Philipse duidelijk gemaakt.  God kennen kan alleen buiten dat denkkader.  Zelfs de verlichte filosoof Kant vond dat niet kenbare zaken, zoals God, wel bestaan maar nu eenmaal niet voor ons verstand toegankelijk zijn.

We hadden nog veel langer van gedachten kunnen wisselen. Wat mooi dat gemeenteleden en wijkbewoners deze boeiende lezingen en discussies zomaar in hun buurt konden meemaken. Met dank aan de sprekers, de organisatoren en hen die dit mogelijk maakten.

Bloemen illustratie
Illustratie

Kerkdiensten

Agenda

Actueel

Over ons

Kerkblad 'Onderweg'

Doen

Contact
RSS Feed

powered by Mahieu